• Home
 • Obchodní podmínky ...

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

PaP Bohemia s.r.o., spisová značka: C 192 vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, název subjektu: PaP Bohemia s.r.o., IČO:13503367, sídlo:České Budějovice, J.Š.Baara čp.1715/80, PSČ 370 21, den zápisu: 31.05.1991.
 
Úvod:
Firma PaP Bohemia s.r.o. provozuje zejména "kamenné obchody" s dodávkami stavebních materiálů do celé ČR. Zboží můžete závazně objednávat prostřednictvím košíku, tak jste zvyklí v jiných obchodech.
 

Kupní smlouva vzniká v momentě

 1. Závazné objednávky odeslané prostřednictvím košíku.
 2. Po zaslání Vaší poptávky, obdržíte od nás cenový návrh. Potvrzením tohoto dokumentu závazně objednáte a uzavíráme platnou kupní smlouvu.

 

Kupujícím je spotřebitel, nebo podnikatel
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní, nebo podnikatelské činnosti, nebo v rámci povolání.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními  občanského zákoníku.
 
Podnikatelem se rozumí:
Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění. Může být zapsaná v obchodním rejstříku.
 

Výběr a objednávka zboží

Objednávat je možno:
Prostřednictvím "košíku" elektronického obchodu na www.i-strechy.eu, kde jsou uvedeny všechny náležitosti, zejména podmínky a cena dopravy a skládání. Kupující je povinen, v případě požadavku doručení zboží na dodací adresu, uvédst správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 
Poptávat je možno:
Pokud bude zvolena forma poptávky, tak s Vámi naši specialisté projednají vhodnost použitých materiálů, doporučí Vám další vhodné výrobky, upozorní Vás na skutečnost kdyby nekompletní nákup měl vliv na funkčnost, či záruku celého systému. Navrhne způsob a cenu dopravy, způsob a cenu skládání zboží a také termín dodávky.
 
 
Doprava a skládání zboží
 • Stavební materiály v naprosté většině dopravujeme vlastními, nebo najatými vozidly.
 • Materiály jsou dopravovány pouze po zpevněných komunikacích. Pokud dopravce odmítne, na žádost kupujícího, realizovat přepravu po nezpevněné komunikaci, má na to plné právo a nejedná se o porušení kupní smlouvy.
 • Prodávající provozuje i nákladní vozidla s hydraulickou rukou, která je třeba si vyžádat vždy v dostatečném časovém předstihu.
 • Kupující si může s prodávajícím dohodnout závazný termín dodávky. Prodávající se zavazuje dodat zboží i v dohodnuté době, ale pouze pokud je dohodnuto předem a kupující si platí dopravu oběma směry a to v plné výši.
 • Ceny za dopravu uváděné v tomto obchodě jsou ceny zvýhodněné, kdy kupující neplatí plnou cenu, proto je termín dopravy pouze orientační.
 • Ceny za dopravu uváděné v tomto obchodě platí pro zboží, které je možné dopravovat běžným způsobem. Zejména u křehkého zboží může hrozit poškození vlivem dopravy. V tomto případě je nutné zvolit jiný způsob balení i dopravy. Pokud tato skutečnost nastane, nabídneme Vám vhodný způsob a cenu dopravy, terpve potom se rozhodnete zda zboží objednáte.
 • Skládání zboží u zásilek do 150 kilogramů zajistí prodávající svými prostředky a na vlastní náklady.
 • Skládání zboží u zásilek nad 150 kilogramů zajišťuje prodávající svými prostředky, ale služba je poskytována jako placená a musí být oběma stranami dohodnuta předem.
 • Pokud kupující objedná zásilku zboží nad 150 kilogramů a nepožaduje složení materiálů od prodávajícího, předpokládá se, skládání provede kupující sám a ten se zavazuje složit zboží do třiceti minut, od doručení zásilky. Pokud bude doba skládání delší má právo prodávající vzniklé náklady následně kupujícímu vyúčtovat a kupující se zavazuje tyto náklady uhradit.
 • Místem plnění je adresa kupujícího uvedená ve formuláři objednávky. Pouze pokud se obě strany dohodnou na jiném místu doručení zboží, platí místo dohodnuté.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a to písemně.
 • Ke každé zásilce bude vystaven daňový doklad - faktura. Prodávající je plátcem DPH.

 

Balíky, dopravci
Dopravce rozváží zboží až do váhy 50 kg, ve všední dny 8:00–21:00. Pokud vás řidič nezastihne na místě určení při prvním pokusu o doručení, zanechá v poštovní schránce oznámení a doručí vám zásilku následující pracovní den. Výhodou je telefonický kontakt, případně sms, kterou vám řidič předem oznámí předpokládaný termín doručení.
 
Obaly, palety
Balíkové zásiky do 50 kilogramů jsou expedovány na nezálohovaných obalech.
Paletové zásilky do 150 kilogramů jsou většinou na nezálohovaných paletách. Pokud je paleta zálohovaná, musí se prodávající s kupujícím na ceně palety a opotřebení dohodnout před odesláním zboží, jinak je paleta nezálohovaná.
Zásilky nad 150 kilogramů jsou většinou dodávány na zálohovaných paletách. Palety jsou vratné do šesti měsíců od dodání zboží. Ceny palet a ceny za opotřebení se řídí pravidly jednotlivých výrobců ve vztahu k dodanému materiálu.
 

Převzetí zboží

 1. Při přebírání zboží od přepravce, si pečlivě zkontrolujte dodané zboží, pokud je zboží poškozené zboží, zaznamenejte tuto skutečnost do dodacího listu a informujte prodávajícího, nebo v případě vážného poškození, zásilku nepřebírejte.
 2. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí kupujícím, nebo jeho pověřeným zástupcem. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží, ale pouze pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny.
 3. Kupující může objednané zboží,  po dohodě s prodávajícím, vyzvednout na některé prodejně
 

Jak postupovat když je přijaté zboží poškozené

 1. Při přebírání zboží od přepravce si pečlivě zkontrolujte stav dodaného zboží. Pokud je obal, nebo zboží poškozené, zásilku nepřebírejte.
 2. V případě, že jste se rozhodli z jakékoliv důvodu poškozené zboží převzít, doporučujeme Vám sepsat s přepravcem zápis, podle kterého bude následně možno určit stav věci v monentu přebírání od přepravce. 

Jak postupovat, když zboží přišlo nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

 1. Kupující je povinen zkontroloval obsah dodávky při převzetí zásilky od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, neodpovídá uvedenému množství a popisu na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce, nebo u prodávajícího.
 2. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.

 

Reklamace dodávky zboží

 1. V případě zjištěných závad se kupující zavazuje prodávajícího informovat do 3 dnů od převzetí zboží e-mailem na adresu: info@papbohemia.cz, písemným oznámením, nebo poštou (s uvedením popisu závady a popis jejího vzniku, uvedením čísla objednávky, data nákupu a případným číslem účtu či adresou pro vrácení peněz).
 2. Kupující je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Pokud kupující předmět plnění neprohlédne nebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění.
 3. Vady, které mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do konce záruční doby.
 4. Kupující je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a písemným oznámením (popř. e-mailem) obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění nebo může takovou reklamaci uplatnit osobně.
 5. Při reklamaci předmětu plnění je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou a současně dodacím listem (kopiemi). 
 6. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (mailem, telefonicky, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě nutnosti posouzení vad zboží autorizovaným zástupcem výrobce zajistí prodávající posouzení oprávněnosti reklamace zpravidla do 15 dnů od převzetí předmětu plnění. 
 7. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.
 
Práva a povinnosti prodávajícího
 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co nejkratším možném termínu a dodat na adresu kupujícího.
 2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 3. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

 

Možnosti odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel
Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Doručovací adresa prodávajícího je PaP Bohemia s.r.o., Vídeňská 894, Nová Bystřice 378 33.
Kupující spotřebitel, vrátí zboží na doručovací adresu prodávajícího úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 
Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu, nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán. 
 
Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel
Ukončení kupní smlouvy bude v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět.  
 

Bezpečnost a ochrana informací

 1. Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. pošta, dopravní společnosti apod. (sdělení jména a adresy dodání).
 2. Používáním internetového obchodu prodávajícího kupující výhradně souhlasí se shromaždováním a používáním informací o jeho osobě a nákupech.
 3. Provozovatel prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním účelům.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou viz. (Bezpečnost a ochrana informací).

 

Platební podmínky

 1. Platba za dodané objednané zboží může být uskutečněna:
  • na fakturu, pokud má kupující uzavřenou rámcovou kupní smlouvu a prodej na fakturu je dohodnut oběma stranami
  • v hotovosti - na prodejním skladě
  • v hotovosti - při převzetí dodávky
  • předem převodem na účet
 2. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem.
 3. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. 

 

Záruka

 1. Prodávající poskytuje záruku na jednotlivá zboží specifikovaná ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu a současně v příslušném dodacím listu. 
 2. Záruční doba se řídí přednostně  podmínkami jednotlivých výrobců.
 3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami; za závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp.za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod.); povětrnostními vlivy; poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem; nadměrným mechanickým opotřebením apod.
 4. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze.
 5. Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s právním řádem České republiky.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ke dni 01.07.2020

 

PaP Bohemia s.r.o.
Odštěpný závod
Vídeňská 394
378 33 Nová Bystřice